((به نام خداوند زیبا سخن))

 

آنکه خدا خیرش را بخواهد ،

عشق حسین علیه السلام را به قلب او می اندازد.

 

امام جعفر صادق علیه السلام