((به نام خداوند زیبا سخن))

 

یک چند به کودکی به استاد شدیم

یک چند ز استادی خود شـاد شدیم

 

پایان سخن شنو که ما را چه رسید!

از خاک در آمدیم و بر بــــاد شدیم

 

خیام نیشابوری