((به نام خداوند زیبا سخن))

 

این بار مرا از در این خانه مران

دستان مرا به دست دلدار رسان

 

از عقل برای من سخن هیچ مگو

از عشق بگو ، حدیث ایثار بخوان

 

از بی خبران با خبرم کن ای دوست

اسرار بگو... مرا ز اغیار مدان...

 

اسرار بگو... با من از آن یار بگو...

این بی خبری کاش بیابد پایان!

 

من راز چه گویم به تو ای حضرت ماه؟

این دل ز تو واژه ای ندارد پنهان...