((به نام خداوند مهربان))

 

من راز چه گویم به تو ای حضرت ماه؟

این دل ز تو واژه ای ندارد پنهان...