((به نام خداوند زیبا سخن))

 

خدا جون سلام! خوبی؟

کاری نداشتم ؛

فقط می خواستم بگم خیلی دوستت دارم.

ولی نه بیشتر از اندازه ای که تو منو دوست داری.

چون تو منو خلق کردی ؛

و حد عشق خالق برای مخلوق قابل تصور و تجسم نیست.

می دونی؟

دلم می خواد یک تابلوی هنری زیبا بشم.

که تو با عشق نگاهم کنی ...

یعنی میشه؟؟؟ یعنی می تونم؟؟؟

شاید تو کمکم کنی ،

که بتونم رنگ های زشت کینه و حسادت رو پاک کنم.

و سرشار از عشق بشم. خالص و بی ریا ...

خدایا؟ تو خریدار تابلوی نقاشی دل من هستی؟