((به نام خداوند مهربان))

 

دوستت دارم من از جان!

مثل سرسبزترین لحظه ی ایمان ...

از نگاهم گرچه پیداست ؛

باز گویم تا بدانی : دوستت دارم پدر جان!