((به نام خداوند زیبا سخن))

 

پیش اشک هایت سپر انداخته باران

شاید که تو را ، یاد سر انداخته باران

 

شش ماهه و تشنگی و گهواره ی خالی ...

امشب دل پُردرد تو را در خطر انداخته باران